Banner titel

Algemene voorwaarden

Inschrijving
• Bij inschrijving betaalt u € 10,- inschrijfgeld . Uw inschrijving blijft geldig tot 6 maanden na het beëindigen van uw abonnement. In die periode kunt u zonder bijkomstige kosten opnieuw een abonnement afsluiten. Vanaf 6 maanden na beëindiging bent u opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

• De jaarlijkse administratiekosten bedragen € 15,-. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïncasseerd rond september.
• Bij inschrijving ( automatische incasso ) betaalt u altijd het inschrijfgeld en de eerste maand per pin of contant vooruit. Van leden die zich voor de 20ste van een kalendermaand inschrijven, wordt op de 25ste van dezelfde kalendermaand geïncasseerd voor de volgende maand.

Abonnement
• Het automatische incasso – half/jaar of jaarlidmaatschap geldt voor een onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van 6 of 12 maanden ingaande per het eerstvolgende incasso moment na inschrijving. Bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie plaats. Na deze periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en is het abonnement maandelijks opzegbaar.

• Opzegging van uw incasso – lidmaatschap dient te gebeuren per email. De datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Wij hanteren de eerstvolgende kalendermaand na afloop van uw minimale looptijd als opzegtermijn. Als u zich dus op 1 november per mail uitschrijft en de minimale looptijd van uw abonnement is verlopen dient u de maand december ook nog te betalen. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Indien u niet tijdig opzegt, blijft u betalingsplichtig, ook al maakt u geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool. 
• Wanneer u uw abonnement aanpast dmv een upgrade of downgrade, gaat een nieuw abonnement in met een minimale looptijd van 6 of 12 maanden. Upgraden kan altijd ongeacht de looptijd van uw huidige abonnement. Downgraden kan pas na afloop van de looptijd van uw huidige abonnement. Upgrades/Downgrades kunnen alleen per e-mail worden bevestigd.
• De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken.
• U dient bij alle abonnementen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste een kalendermaand.

Bezoeken 
Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken komen na het einde van de periode te vervallen. Heeft u bijvoorbeeld een 5 credits abonnement p/maand. Dan dienen deze 5 credits in de desbetreffende maand opgemaakt te worden.

Contributie
• Voor automatische incasso geldt dat u voor een probleemloze betaling van de contributie zorg dient te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het maandelijks verschuldigde bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht voor om u stornokosten van € 5,- in rekening te brengen en u de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. 
• Wanneer het tweemaal binnen 6 maanden voorkomt dat de contributie niet van uw rekening kan worden afgeschreven, behouden wij ons het recht voor het abonnement per direct stop te zetten. U blijft wel betalingsplichtig voor de lesgelden van de duur van het door u afgesloten abonnement. Wilt u voor hetzelfde tarief lessen blijven volgen, kan dit alleen via vooruitbetaling van resterende bedrag van de volledige contractduur.


Opschorten abonnement
• Abonnementen kunnen alleen opgeschort worden na overleg van een medische verklaring.

Persoonlijke ledenpas
• U dient ten allen tijde uw pasje mee te nemen wanneer u komt dansen. Zonder pasje zullen wij u de toegang tot de activiteiten en faciliteiten ontzeggen. Als het pasje twee keer wordt vergeten, dient het lid bij de derde keer een nieuw pasje aan te schaffen tegen betaling van € 7,50.
• In geval van vermissing dient u tegen betaling van € 7,50 een nieuw pasje aan te schaffen.

 

Reserveren

• U dient uw lessen altijd vooraf te reserveren via https://juvat.opencontrolplus.com/ of via de app. U kunt uw maandelijkse credits hier vervolgens inzetten om lessen te reserveren. Zonder reservering kunnen wij u niet toelaten tot de les. Wij zijn verplicht om de lesreserveringen goed bij te houden i.v.m. de maatregelen van het RIVM.

 

Verantwoording
• De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies, letsel, ziekte of ongevallen ontstaan voor, tijdens of na de lessen als gevolg van onverantwoord gedrag van de leerlingen.

• Jongeren onder 18 jaar kunnen uitsluitend lid worden met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers.

Toegebrache schade aan de ruimte, in welke vorm dan ook, is voor de rekening van de aanrichter.

Gedragsregels
Juvat Performing Arts Studios heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van de dansschool in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de dansschool. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd. Tijdens de dansles is het niet toegestaan om etenswaren te benutten of kauwgom in de mond te hebben. Sieraden moeten af tijdens de danslessen i.v.m. de veiligheid. Wij verwachten van de leerlingen dat zij de kleedkamers en studio's schoon achter laten en papiertjes, lege flessen e.d. in de prullenbak deponeren.
Juvat Performing Arts Studios behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgelden.

Feestdagen/vakanties/verhuizingen
Wij zijn gesloten tijdens alle schoolvakanties in regio Noord-Holland en op nationale feestdagen. Onze lesgelden zijn hierop aangepast.

Wijzigingen
Juvat Performing Arts Studios behoudt zich het recht voor om het aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, het lesrooster, het aantal deelnemers per les en tarieven te wijzigen/beperken.
Juvat Performing Arts Studios behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen. Bij elke aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen. 

 

Overmacht

In het geval wij de lessen moeten staken door een overmachtssituatie, lees; overstroming, aardbeving, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, natuurrampen etc, blijft uw betalingsplichtig gedurende de duur van uw abonnement.

 

Foto/Video Materiaal

Bij inschrijving bij de Juvat Performing Arts Studios geeft u automatisch toestemming om foto's en video opnamen te maken van uw kind tijdens de lessen en/of uitvoeringen. Dit materiaal kan vertoond worden door de Juvat Performing Arts Studios op zijn/haar social media kanalen en kan gebruikt worden ter promotie van de dansschool en/of uitvoeringen. Is er een specifieke reden om niet op de foto/video te willen/mogen, gelieve dit per mail door te geven. Wij zullen hier dan rekening mee houden. 

 

Door aan te melden bij de Juvat Performing Arts Studios gaat u akkoord dat de organisatie foto’s met uw afbeelding erop mag plaatsen op Social Media en websites www.juvat.com . Daarnaast zullen wij als organisatie uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met als doeleinde de Juvat Performing Arts Studios. Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met derden.

 

 

schrijf je hier in voor een proefles of abonnement